Art. 1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, indien Levenswonder bvba diensten verleent aan afnemer inzake opleidingen, cursussen of trainingen, zowel met open inschrijving als 'in company'.

Art. 2 Inschrijving voor cursussen
Inschrijving geschiedt door het versturen van een aanmeldingsformulier per post of e-mail. Door inschrijving gaat de afnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.

Art. 3 Bevestiging
Levenswonder bvba zal de inschrijving schriftelijk bevestigen per post of per e-mail.

Art. 4 Betaling
Na inschrijving ontvangt de afnemer een factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet of niet tijdige betaling is de afnemer, zonder ingebrekestelling, vanaf de vervaldag van de factuur wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Indien de afnemer na een herinnering nog steeds de factuur niet voldoet, ontvangt de afnemer een aanmaning waarbij administratiekosten in rekening worden gebracht. Voorts komen alle voor incasso te maken kosten voor rekening van de afnemer.

De afnemer is verantwoordelijk voor betaling van het cursusgeld. Levenswonder bvba kan niet worden gehouden aan afwijkende afspraken hieromtrent tussen werkgever en afnemer.

Art. 5 Annulering cursus of training
Annulering door de afnemer is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot uiterlijk 3 weken voor de (eerste) cursusdag. Levenswonder bvba brengt hiervoor € 50,00 administratiekosten in rekening. Ingeval van annulering zal Levenswonder bvba reeds betaald cursusgeld restitueren onder inhouding van de administratiekosten. Indien afnemer na laatstbedoelde tijd (dus binnen 3 weken voor de (eerste) cursusdag) annuleert, is de afnemer het volledige bedrag verschuldigd.

De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer Levenswonder bvba hiervan op de hoogte heeft gebracht.

Art. 6 Annulering enkelvoudige coaching sessie
Bij annuleren van een enkelvoudige sessie binnen de 48u voor de afspraak, is de afnemer het volledige bedrag verschuldigd van de sessie. De afnemer mag een vervanger sturen mits afnemer Levenswonder bvba hiervan op de hoogte heeft gebracht.

Art. 7 Afgelasting, wijziging of verzetten door Levenswonder bvba
Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt Levenswonder bvba zich het recht voor om een cursus af te gelasten of uit te stellen. Tevens behoudt Levenswonder bvba zich het recht voor een cursusprogramma als gevolg van onverwachte omstandigheden te wijzigen. In dergelijke gevallen brengt Levenswonder bvba de afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Bij afgelasting wordt het reeds betaalde cursusgeld aan de afnemer gerestitueerd. Mocht een cursus in een bepaalde plaats niet doorgaan vanwege onvoldoende aanmeldingen en wordt de cursus in meerdere plaatsen aangeboden, dan biedt Levenswonder bvba de afnemer de mogelijkheid tegen een korting van 10% op de cursusprijs deel te nemen aan de cursus in de andere plaats. Gaat afnemer niet in op dit aanbod, dan wordt het reeds betaalde cursusgeld gerestitueerd.

Art. 8 Aansprakelijkheid
8.1 Levenswonder bvba spant zich in om alle activiteiten, zowel inhoudelijk als organisatorisch en verband houdend met de cursus, optimaal uit te voeren. 8.2 Levenswonder bvba is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de deelname aan de cursus of veroorzaakt is door annulering door Levenswonder bvba, door haar werknemers of door andere personen die door of vanwege Levenswonder bvba te werk zijn gesteld of van wier diensten door Levenswonder bvba gebruik is gemaakt.

8.3 De afnemer is gehouden om zelf na te gaan of hij medisch geschikt is om een bepaalde cursus, training of opleiding te volgen. De afnemer raadpleegt altijd eerst zijn arts en verkrijgt een medisch attest voor het beoefenen van het door hem/haar gekozen opleidingsprogramma.

Levenswonder bvba aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele schade, verwondingen of verliezen die kunnen voortvloeien uit het beoefenen van het door de afnemer gekozen opleidingsprogramma.

Art. 9 Auteursrecht
Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de afnemer. Het auteursrecht op het lesmateriaal en de overige bij de cursus verstrekte materialen berust bij Levenswonder bvba of bij degene die het materiaal heeft verstrekt of geschreven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Levenswonder bvba mogen geen gegevens uit of gedeelten of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal worden vermenigvuldigd of gepubliceerd, op welke wijze dan ook.

Art. 10 Klachten rond diensten
Klachten over de aan afnemer geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na de geleverde cursus schriftelijk en gemotiveerd te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die afnemer op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan.

Art. 11 In company cursussen
Afspraken over 'in company' cursussen worden in een separaat contract vastgelegd. Kan afnemer of Levenswonder bvba door onvoorziene omstandigheden deze afspraken niet nakomen, dan treden beide zo spoedig mogelijk in overleg over uitstel of afstel. Kosten als gevolg hiervan zijn voor rekening van de partij die niet kan nakomen.

Art. 12 Privacyverklaring

Levenswonder bvba hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en dat je privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Levenswonder bvba houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

 • we je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring.
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • we vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • we passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • we geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • we op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Levenswonder bvba is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Levenswonder bvba

Trimpont 5, 9660 Everbeek

BE 0807.903.201

steven@levenswonder.be

 

12.1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens

 

Je persoonsgegevens worden door Levenswonder bvba verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Levenswonder bvba
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene)
 • allerhande communicatie in verband met de coaching en trainingen en de algemene werking van Levenswonder bvba

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen, opslaan, verzamelen en verwerken: 

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail 

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

12.2 Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft delen wij niet met derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

12.3 Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

12.4 Bewaartermijn

Levenswonder bvba bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, namelijk tot maximaal 5 jaar na het laatste gebruik.

 

12.5 Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij

fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

 

12.6 Je rechten omtrent je gegevens

 • Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. 
 • Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.
 • Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

12.7 Klachten

 • Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.
 • Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijziging Algemene voorwaarden & Privacy statement

 

 • Levenswonder bvba kan zijn Algemene Voorwaarden & Privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 20 mei 2018. Oudere versies van ons Algemene Voorwaarden & Privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als je deze wilt raadplegen.